Podmienky členstva

Členstvo v Asociácii SEDMA upravujú jej Stanovy. SEDMA je otvoreným združením pre všetky subjekty, ktoré pôsobia na slovenskom trhu laboratórnej diagnostiky in vitro a chcú svojou činnosťou a prostriedkami prispievať k neustálemu rozvoju tohto segmentu.

Na vstup subjektu do Asociácie SEDMA je potrebný súhlas nadpolovičného počtu všetkých členov Asociácie na Valnom zhromaždení združenia.


Záujem o členstvo v Asociácii subjekt prejavuje zaslaním:

  • žiadosti o prijatie za člena Asociácie podpísanej konateľom spoločnosti uvedeným v Obchodnom registri. V žiadosti je potrebné uviesť, že žiadateľ súhlasí s aktuálnym znením Stanov
  • vyplnenej prihlášky.

 

Členstvo v Asociácii subjekt nadobudne súhlasom nadpolovičnej väčšiny členskej základne prejaveným na Valnom zhromaždení Asociácie. O (ne)prijatí je subjekt informovaný oficiálnym listom predsedu združenia.

Členom Asociácie sa záujemca po schválení na Valnom zhromaždení združenia stáva k 1. dňu nasledujúceho mesiaca, v ktorom bol Valným zhromaždením do Asociácie prijatý.
 

Členský príspevok nového subjektu sa vypočíta ako násobok jednej dvanástiny ročného členského príspevku určeného v Stanovách, pričom koeficient, ktorý sa dvanástina násobí, je definovaný počtom mesiacov v danom kalendárnom roku, v ktorom bude nový člen súčasťou Asociácie.
Odo dňa, kedy sa nový subjekt stáva členom Asociácie, má k dispozícii svoj vlastný výtlačok Stanov a všetky ostatné dokumenty Asociácie, má k dispozícii prístup na všetky schôdze a Valné zhromaždenia SEDMA ako aj na neverejnú časť webovej stránky SEDMA. Člen môže voliť orgány Asociácie a byť do nich volený a zúčastňovať sa na všetkých aktivitách SEDMA. Logo člena je zverejnené na titulnej strane webovej stránky Asociácie. Nový člen má právo zúčastňovať sa aj prieskumu slovenského trhu diagnostiky in vitro, ktoré SEDMA zaisťuje cez svoju materskú asociácie EDMA.

Všetky práva a povinnosti člena Asociácie SEDMA sú popísané v článku X. Stanov SEDMA.

 

line