Domov

Vitajte na stránkach Slovenskej asociácie výrobcov a dodávateľov diagnostiky „in vitro“ SEDMA!

Naša Asociácia je združením deviatich firiem dodávajúcich na slovenský trh produkty a riešenia pre laboratórnu diagnostiku. Naši členovia – napospol originálni výrobcovia – patria vo svojom obore k špičke nielen v slovenskom, ale aj európskom a celosvetovom meradle.


Významný prínos k zdravotnej starostlivosti

Produkty spoločností, ktoré tvoria našu členskú základňu, pokrývajú široké potreby trhu diagnostiky in vitro vo všetkých ťažiskových oblastiach tohto segmentu zdravotnej starostlivosti:

a)    klinickej biochémie;
b) imunochémie;
c) molekulárnej a tkanivovej diagnostiky;
d) diagnostiky pacienta pri lôžku (Neat Patient Testing; Poit of Care Testing);
e) hematológie a transfuziológie;
f) mikrobiológie;
g) špeciálnej močovej a acidobázickej analýzy;
h) špeciálnych laboratórnych vyšetrovacích metód;
i) a ďalších techník a technológií.

Všetky produkty našich členov sú certifikované v Európskej únii a majú značku CE, spĺňajú teda tie najvyššie kritériá pre nasadenie v medicínskych laboratóriách. Používajú najnovšie a najkvalitnejšie materiály a technológie a sú tak zárukou najvyššej kvality a spoľahlivosti vo svojom segmente. Dodávky našich členov na slovenský trh predstavujú podstatnú časť slovenského trhu diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro. Členské spoločnosti Asociácie SEDMA udávajú trendy v technickom a technologickom rozvoji segmentu, a to nielen v produktoch samotných, ale aj zavádzaní nových prístupov k diagnostike, vďaka čomu je tento segment zdravotnej starostlivosti stále významnejší.


Rastúci význam laboratórnej diagnostiky

V ostatnom čase sa vďaku tomuto vývoju stáva z laboratórnej diagnostiky podstatne širší a dôležitejší medicínsky nástroj, ako tomu bolo ešte v nedávnej minulosti. Laboratórna diagnostika tak plní okrem svojej základnej, takpovediac historickej úlohy zabezpečenia bazálnych biochemických vyšetrení aj mnoho ďalších, z hľadiska medicíny významných úloh:

a)   poskytuje dôležité informácie pre preventívnu medicínu;
b) dokáže predpovedať percepciu lieku pacientom a tým účinnosť a efektivitu jeho liečby;
c) odhaľuje genetickú nálož ako predpoklad niektorých chorôb;
d) dokáže ponúknuť produkty na mieru šité pre diagnostiku špeciálnych chorôb;
e) vie monitorovať úspešnosť terapie pacienta.

Výsledkom sú také vymoženosti ako personalizovaná medicína alebo tzv. companion diagnostics – diagnostika šitá na mieru konkrétneho účelu daného príslušným výrobcom. Zvyčajne je to symbióza diagnostiky a lieku na niektoré špecifické závažné choroby tak, aby vo svojej kombinácii priniesla čo najefektívnejšiu liečbu nielen z hľadiska medicínskeho, ale aj (farmako)ekonomického. Napriek tomu všetkému je laboratórna diagnostika často podceňovaná nielen z roviny riadenia rezortu, ale aj jednotlivých zdravotníckych zariadení, časti samotnej odbornej obce, nákupcov zdravotnej starostlivosti i pacientov samých. Je preto jedným z prirodzených poslaní našej Asociácie zviditeľňovať všetky tieto benefity laboratórnej medicíny pre lekára, pacienta aj nákupcu zdravotnej starostlivosti.


SEDMA nepracuje izolovane.

V rámci Slovenska spolupracuje aj s ostatnými združeniami v segmente laboratórne medicíny, najmä s Asociáciou výrobcov zdravotníckych pomôcok SK-MED.
Aktivity vyvíjame aj mimo Slovenska. SEDMA sa krátko po svojom vzniku v roku 2008 stala členom Európskej asociácie výrobcov diagnostiky in vitro EDMA, ktorá  sa v roku 2017 spoločne s asociáciou Eucomed reprezentujúcou výrobcov zdravotníckej techniky združila do asociácie MedTech Europe. Táto asociácia má významné postavenie v rámci celej Európskej únie a zohráva dôležitú úlohu pri presadzovaní oprávnených záujmov svojej členskej základne v Európskom parlamente, najmä v oblasti legislatívy. SEDMA tak má prístup k ovplyvňovaniu legislatívy prijímanej na európskej úrovni i mnoho strategických informácií z tohto zdroja. Vďaka členstvu v EDMA má dokonca veľmi presný a neustále aktualizovaný prehľad o vývoji na slovenskom trhu diagnostiky in vitro.


SEDMA je otvoreným združením

SEDMA je preto významným hráčom na slovenskom trhu s diagnostickými zdravotníckymi pomôckami in vitro a ako taká je so všetkými benefitmi členstva otvorená aj ostatným výrobcom diagnostiky in vitro.

 

 

line