Ciele

Stratégia činnosti združenia SEDMA sa opiera o základnú aktuálnu potrebu laboratórnej diagnostiky in vitro na Slovensku – dosiahnuť v slovenskom systéme zdravotníctva také postavenie laboratórnej diagnostiky a medicíny, aké má vo svete.
Preto sa aktivity združenia budú orientovať najmä na aktívnu komunikáciu s MZ SR a NR SR, ďalšími štátnymi inštitúciami, zdravotnými poisťovňami, poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, odbornou verejnosťou a profesnými a pacientskymi organizáciami.
Úsilie združenia sa bude orientovať najmä na tieto oblasti:


Postavenie laboratórnej diagnostiky v odbornej a laickej verejnosti

 • prezentovať ústredným štátnym orgánom a inštitúciám význam a postavenie laboratórnej diagnostiky v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti;
 • prezentovať združenie SEDMA ako garanta kvality a certifikovaných produktov a riešení, ktoré presadzuje do praxe;
 • poukazovať na významnú úlohu laboratórnej diagnostiky v preventívnej medicíne s dopadom na ekonomiku zdravotnej starostlivosti;
 • zdravotným poisťovniam prezentovať medicínske a ekonomické benefity progresívnej diagnostiky a špičkovej kvality produktov;
 • poskytovateľom zdravotnej starostlivosti aktívne napomáhať pri zavádzaní najnovších diagnostických metód a technológií do ich praxe;
 • aktívne spolupracovať s odbornými spoločnosťami pri informovaní o nových diagnostických metódach a parametrov do laboratórnej praxe;
 • presadzovať odporúčania odborných spoločností do reálnej klinickej praxe;
 • komunikovať s pacientskymi organizáciami s cieľom informovať verejnosť o aktuálnych novinkách diagnostiky a jej úlohe v preventívnej medicíne;
 • hľadať a do praxe zavádzať nové formy edukácie odbornej a laickej verejnosti z oblasti laboratórnej diagnostiky ako modernej formy preventívnej medicíny.

 

Legislatívny proces

 • aktívne spolupracovať s EDMA v oblasti komparácie európskej a slovenskej legislatívy;
 • priebežne sledovať aktuálnu legislatívu týkajúcu sa diagnostiky in vitro;
 • etablovať sa ako aktívny partner Ministerstva zdravotníctva SR a NR SR pri tvorbe novej a zmenách existujúcej zdravotníckej legislatívy;
 • aktívne kooperovať s CKS pri ÚDZS a Ministerstvom zdravotníctva SR pri rozpracovaní princípov systému DRG na podmienky segmentu laboratórnej diagnostiky;
 • spolupracovať so ŠÚKLom pri ďalšej harmonizácii európskej a slovenskej legislatívy v oblasti registrácie/evidencie diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro a jej kontrole v praxi;
 • byť partnerom ŠÚKLu pri kontrole dodržiavania legislatívy EÚ v oblasti používania certifikovaných produktov a riešení a indikátorov kvality;
 • spolupracovať s inými asociáciami pri monitoringu a pripomienkovaní legislatívnych návrhov v oblasti zdravotníctva vrátane tých, ktoré priamo nesúvisia s IVD (reforma zdravotníctva, platobná neschopnosť, elektronický odpad, ...);
 • spolupracovať so zdravotnými poisťovňami a odbornými spoločnosťami pri presadzovaní progresívnych prvkov legislatívy IVD do praxe;
 • aktívne sa zúčastňovať diskusných fór a iných foriem verejnej komunikácie v oblasti legislatívy IVD;
 • aktívne využívať platformu Fóra laboratórnej diagnostiky na presadzovanie záujmov svojich členov na slovenskom trhu.

 

Ekonomické prostredie zdravotníctva

 • v poskytovaní zdravotnej starostlivosti presadzovať moderné a ekonomicky výhodné produkty a riešenia IVD;
 • spolupracovať so zdravotnými poisťovňami pri zavádzaní kritérií a indikátorov kvality v laboratórnej diagnostike;
 • využívať aj kritériá kvality na adekvátne hodnotenie laboratórnych výkonov;
 • chrániť ekonomické záujmy svojich členov;
 • vyhodnocovať pohľadávky trhu z oblasti IVD a ich vývoj;
 • v kooperácii s Ministerstvom zdravotníctva SR a asociáciami nemocníc aktívne sa podieľať na riešení problematiky oneskorených platieb;
 • byť aktívnym členom európskeho monitoringu trhu a zabezpečovať tak komparatívne údaje o postavení IVD na Slovensku a v EÚ.

 

line