Fórum laboratórnej diagnostiky

Aktivity SEDMA zamerané na hájenie ekonomického postavenia segmentu laboratórnej diagnostiky v systéme úhrad zdravotnej starostlivosti zo strany jej nákupcov, teda zdravotných poisťovní vyústili v roku 2012 do návrhu založiť neinštitucionálnu platformu segmentu diagnostiky in vitro – Fóra laboratórnej diagnostiky.


Táto platforma vznikla ako „vedľajší produkt“ rokovania zástupcov celého laboratórneho segmentu so zástupcami zdravotných poisťovní, ktorého cieľom bolo presadiť dôležité modifikácie návrhu Všeobecnej zdravotnej poisťovne na nové Pravidlá na uznávanie laboratórnych výkonov, ktoré SEDMA spolu s Komoru iných vysokoškolsky vzdelaných pracovníkov v zdravotníctve (SKIZP) zorganizovala v Bratislave.


Mentálne zjednotenie celého segmentu, účasť prakticky všetkých relevantných odborníkov, manažérov či majiteľov laboratórií i celých sietí a takpovediac jednotný „ťah na bránku“ tak imponovalo zástupkyni VšZP na tomto stretnutí – MUDr. Beáte Havelkovej, MPH, že prítomných priamo vyzvala na založenie takejto platformy, ktorá by podľa jej vlastných slov „významne uľahčila komunikáciu zdravotnej poisťovne s touto špecifickou a veľmi heterogénnou odbornou obcou.


Preto sa všetci prítomní jednomyseľne zhodli na tom, že túto racionálnu a pre všetky strany výhodnú myšlienku je potrebné realizovať a priamo na tomto stretnutí deklarovali vôľu obratom ju realizovať.


SEDMA ako jeden z iniciátorov ponúkla prípravu návrhu Štatútu Fóra, ktorý v súčasnosti čaká na svoje schválenie odbornou obcou. Predpokladáme, že pripravované zavedenie systému financovania zdravotnej starostlivosti DRG jeho odsúhlasenie odbornou obcou a začiatok samotnej odbornej činnosti Fóra značne urýchli.

 

Fórum laboratórnej diagnostiky - štatút 

line