Etický kódex

Preambula


Slovenská asociácia výrobcov a dodávateľov zdravotníckych pomôcok „in vitro“ SEDMA (ďalej len „SEDMA“ alebo „združenie“) je záujmové združenie právnických osôb založené s cieľom umožniť svojim členom dodávať na trh produkty pre najvyššiu kvalitu zdravotnej starostlivosti, pre najúčinnejšiu ochranu zdravia a pre najúčinnejšiu diagnostiku. Za týmto účelom SEDMA v zmysle svojich stanov prispieva k transparentnosti trhu a podporuje vysoký etický štandard v oblasti diagnostických zdravotníckych pomôcok "in vitro".


Vzhľadom na uvedené sa členovia SEDMA zhodli na pravidlách, ktoré predstavujú minimálny etický štandard a ktoré sa zaväzujú pri svojej činnosti dodržiavať a prispievať tak k transparentnosti a vysokej úrovni pôsobenia na trhu s diagnostickými zdravotníckymi pomôckami in vitro, s dôrazom na spoločenskú zodpovednosť, súlad s právnymi predpismi a dodržiavanie vysokých etických noriem najmä v obchodných vzťahoch, vzťahoch s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, inými subjektami pôsobiacimi v sektore zdravotníctva a so zdravotníckymi pracovníkmi.


Kódex, jeho aplikáciu, sankcie a nápravné opatrenia prijímajú členovia na dobrovoľnom základe.


Nič v tomto Kódexe nie je možné vykladať v rozpore s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré majú prednosť pred ustanoveniami tohto Kódexu. Tam, kde sú ustanovenia Kódexu prísnejšie alebo podrobnejšie ako ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov, zaväzujú sa členovia dodržiavať ustanovenia Kódexu.


I.
Základné princípy


Základné princípy, ktoré sa členovia pri svojich aktivitách zaväzujú dodržiavať sú:

- transparentnosť,

- súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi,

- dodržiavanie vysokých etických noriem, dobrých mravov a zásad poctivého obchodného styku,

- striktné zdržanie sa konania, ktoré by malo charakter nekalej súťaže alebo konania v rozpore s pravidlami hospodárskej súťaže.

 

II.
Výklad pojmov

 

Tam, kde sú v tomto Kódexe použité pojmy upravené všeobecne záväznými právnymi predpismi, majú tieto pojmy pre účely Kódexu význam definovaný v týchto predpisoch, vrátane výkladu, ktorý bol pre tieto pojmy ustálený v rozhodnutiach všeobecných súdov, pokiaľ v tomto Kódexe nie je uvedená iná definícia.


Kódex – Etický kódex združenia SEDMA

 

Člen – výrobca, zástupca výrobcu alebo dodávateľ zdravotníckych pomôcok in vitro, prijatý za člena združenia SEDMA v súlade so stanovami

 

Stanovy – stanovy združenia SEDMA v aktuálnom znení

 

Zdravotnícky pracovník – fyzická osoba, ktorá vykonáva zdravotnícke povolanie v súlade s § 27 zákona č. 578/2004 Z.z. oposkytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Zdravotnícka organizácia – právnická osoba, ktorá je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (ako napr. súkromné a štátne nemocnice, laboratóriá) výskumné ústavy, univerzity

 

Iné zdravotnícke subjekty – organizátor vzdelávacích podujatí, pacientske organizácie, stavovské organizácie zdravotníckych pracovníkov alebo profesijné združenia zdravotníckych organizácií, zdravotné poisťovne, štátne orgány a orgány verejnej správy v oblasti zdravotníctva.

 

Odborné podujatie – podujatie, ktoré má odborný, vedecký alebo vzdelávací účel určené pre zdravotníckych pracovníkov; odborným podujatím je pre účely Kódexu aj školenie týkajúce sa bezpečného a efektívneho používania zdravotníckych pomôcok in vitro.

 

III.
Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

 

3.1 Záväzkom každého člena je pri svojej obchodnej činnosti a aktivitách dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a zdržať sa všetkého, čo by mohlo vyvolať podozrenie z ich porušovania alebo obchádzania.


3.2 Členovia sú zodpovední za náležitú znalosť právnych predpisov, súdnych rozhodnutí, aplikačnej praxe a metodických usmernení správnych orgánov v oblasti ich pôsobenia.


3.3 Povinnosť podľa tejto časti Kódexu sa vzťahuje najmä, nie však výlučne, na oblasti:

- ochrany osobných údajov,

- reklamy a propagácie výrobkov, služieb a členov,

- vzťahov so zdravotníckymi pracovníkmi a zdravotníckymi organizáciami,

- povinností podľa daňových predpisov, najmä vo vzťahu k zdaňovaniu peňažných a nepeňažných príjmov zdravotníckych pracovníkov a zdravotníckych organizácií,

- nakladania so zdravotníckymi pomôckami in vitro, vrátane ich bezpečnosti, o nekalej súťaže a práva hospodárskej súťaže,

- verejného obstarávania.

 

IV.
Podpora šírenia dobrého mena SEDMA
a povesti trhu so zdravotníckymi pomôckami in vitro

 

4.1 Každý člen je povinný počínať si pri svojej obchodnej činnosti a aktivitách tak, aby šíril dobrú povesť a dôveru zdravotníckych pracovníkov, zdravotníckych organizácií, iných zdravotníckych subjektov apacientov k zdravotníckym pomôckam in vitro a zaväzuje sa zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by poškodzovalo dobré meno združenia alebo povesť trhu so zdravotníckymi pomôckami in vitro.

 

4.2 V záujme šírenia dobrého mena SEDMA a povesti trhu so zdravotníckymi pomôckami in vitro sa členovia zaväzujú najmä dodržiavať vysoký štandard etického správania vo vzťahu s pacientmi, zdravotníckymi pracovníkmi a zdravotníckymi organizáciami a voči sebe navzájom. Pri svojej obchodnej činnosti sú členovia povinní postupovať v súlade so zásadami poctivého obchodného styku a v súlade s dobrými mravmi.


4.3 Záväzky podľa tohto článku Kódexu sa vzťahujú osobitne na oblasť vzťahov členov so zdravotníckymi pracovníkmi, zdravotníckymi organizáciami, inými zdravotníckymi subjektmi a pacientmi.

 

V.
Bezpečné a efektívne používanie zdravotníckych pomôcok in vitro


Každý člen je povinný vytvárať podmienky a podporovať bezpečné a efektívne používanie zdravotníckych pomôcok in vitro, čo zahŕňa najmä povinnosť členov zabezpečiť zdravotníckym pracovníkom, zdravotníckym organizáciám a pacientom náležité školenia, inštrukcie, pokyny a praktický nácvik k používaniu zdravotníckych pomôcok in vitro a riadne poskytovanie servisu a technickej podpory a poradenstva k ich používaniu.

 

VI.
Vzťahy so zdravotníckymi pracovníkmi a zdravotníckymi organizáciami

 

6.1 Akékoľvek vzťahy členov so zdravotníckymi pracovníkmi a zdravotníckymi organizáciami sa musia realizovať v rámci dobrej obchodnej praxe a nesmú byť zneužívané na ich ovplyvňovanie pri predpisovaní, používaní, nákupe alebo odporúčaní konkrétnych zdravotníckych pomôcok in vitro.

 

6.2 Všetky vzťahy členov so zdravotníckymi pracovníkmi a zdravotníckymi organizáciami musia byť transparentné a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a profesijnými etickými pravidlami. Členovia sú povinní riadne dokumentovať všetky aktivity, interakcie a výdavky spojené so spoluprácou so zdravotníckymi pracovníkmi a zdravotníckymi organizáciami a plniť všetky povinnosti, ktoré sú v tejto oblasti stanovené zákonom.

 

VII.
Organizácia a podpora odborných podujatí

 

7.1 Členovia môžu organizačne alebo finančne podporovať organizáciu odborných podujatí formou vzdelávacieho grantu alebo daru. Takáto podpora musí byť za každých okolností v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a nesmie byť podmieňovaná súčasným, minulým ani budúcim predpisovaním, používaním, nákupom, prenájmom, dodávaním, obstaraním alebo odporúčaním konkrétnych produktov a /alebo služieb.

 

7.2 Akákoľvek organizácia alebo podpora iných ako odborných podujatí pre zdravotníckych pracovníkov je zakázaná.

 

7.3 Podpora účasti konkrétneho zdravotníckeho pracovníka formou priameho sponzoringu na odbornom podujatí je zakázaná.

 

7.4 Odborné podujatia organizované alebo podporované členom môžu byť určené len pre zdravotníckych pracovníkov a nie pre ich blízke osoby alebo hostí.

 

7.5 Produktové školenia a vzdelávania môžu prebiehať v rovnakej lokalite a v čase zhodnom s odborným podujatím organizovaným treťou stranou.

 

Miesto konania:

 

7.6 Všetky odborné podujatia organizované alebo podporované členom sa musia konať na primeranom mieste, ktoré zodpovedá hlavnému účelu podujatia.

 

7.7 Členovia sú povinní neorganizovať alebo nepodporovať odborné podujatia na miestach známych pre svoj zábavný charakter (aquaparky, kasína, prímorské letoviská v sezóne, lyžiarske strediská v sezóne a pod.).

 

 

line