Predsedníctvo

PREDSEDA

PODPREDSEDOVIA

 

Ing. Zuzana Čumová
Roche Slovensko, s.r.o.
Diagnostics Division
Lazaretská 12
811 08 Bratislava 1
Slovenská republika

 

Ing. Peter Znášik, PhD.
Siemens Healthcare Diagnostics GmbH
Siemensstraße 90
1210 Viedeň, Rakúsko

RNDr. Jozef Smolka
Beckman Coulter SR, s.r.o.
Digital Park II., Einsteinova 23
851 01 Bratislava 5
Slovenská republika   

KONTAKTNÁ OSOBA

ADRESA ASOCIÁCIE

BANKOVÉ SPOJENIE

Alexandra Furdová
sekretariat@sedma-ivd.sk
+421 915 889 530
+421 905 163 926
Budatínska 16
851 06 Bratislava 5
IČO: 420 535 28
DIČ: 202 259 8842
IČO DPH: SK2022598842
UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia, a.s.
IBAN: SK59 1111 000 000 1031 2400 01
SWIFT: UNCRSKBX

 

line