Programový dokument

K hlavným cieľom SEDMA v nastávajúcom období patrí:

 1. propagácia zdravotných a ekonomických benefitov diagnostiky pre zdravotníctvo a stratégiu manažmentu ochorení, pretože včasná a správna diagnóza je kľúčovou pre efektívnu zdravotnú starostlivosť a prevenciu nesprávnej liečby a vysokých nákladov na zdravotnú starostlivosť;
 2. legislatívne aktivity na rovni Európskej únie realizované v Európskom parlamente, ktorých cieľom je poskytovať odborné stanoviská a informácie pre tvorbu legislatívy EÚ tak, aby zabezpečovali na trhu diagnostiky kvalitu, bezpečnosť a najmodernejšie metodiky;
 3. prieskum trhu diagnostiky in vitro v Európskej únii s cieľom poskytovať priebežný aj recipročný pohľad na vývoj všetkých segmentov trhu diagnostiky in vitro a z nej plynúcich možností analýzy trendov a vývoja vrátane metód Health Technology Assesmentu.


V najbližšom období sa SEDMA bude orientovať na nasledovné aktivity.

 1. Fórum laboratórnej diagnostiky

Neinštitucionálna platforma združujúca na dobrovoľnej a neformálnej báze každého z oblasti laboratórnej diagnostiky na Slovensku, kto má záujem a možnosť aktívne pracovať v prospech segmentu.

 1. Ekonomické zázemie segmentu
 • mapovaním pohľadávok členskej základne voči trhu v ich základnej štruktúre i časovej súslednosti poukazovať na dlhodobú nedofinancovateľnosť segmentu a potrebu systémového riešenia ako podklad pre spravodlivé ohodnotenie laboratórnych výkonov v blízkej budúcnosti. Tieto údaje integrovať s informáciami zo segmentu zdravotníckych pomôcok aj liekov tak, aby vznikol komplexnejší obraz o finančnom stave zdravotnej starostlivosti;
 • zvýrazňovať podiel diagnostiky in vitro na výkonoch SVaLZ a upozorňovať na nepomer nákladov vynakladaných na diagnostiku in vitro a in vivo;
 • analýzou konkrétnych princípov DRG poukazovať na mnohé stále otvorené otázky, ktoré v prípade ne(vy)riešenia môžu negatívne vplývať na financovanie činnosti laboratórií;

 

 1. Legislatívne prostredie

Ťažiskom aktivít Asociácie v tejto oblasti je aktívnou účasťou na legislatívnom procese presadzovať oprávnené záujmy svojej členskej na slovenskom trhu v súlade s legislatívnym prostredím Európskej únie:

 • návrhmi a pripomienkovaním nových a novelizácií existujúcich zákonov presadzovať záujmy členskej základne do reálnej praxe;
 • dostať do slovenskej legislatívy nový spôsob preukazovania zhody nadväzujúci na celoeurópsku databázu diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro EUDAMED a zabrániť tak možným komplikáciám, ktoré vyplývajú z nesúladu Zákona o verejnom obstarávaní a postupmi preukazovania zhody pre segment diagnostiky in vitro;
 • v spolupráci so Slovenskou komorou iných vysokoškolských pracovníkov v zdravotníctve, odbornými spoločnosťami, hlavnými odborníkmi a ďalšími mienkotvornými osobnosťami segmentu hľadať konkrétne formy presadzovania objektívnych ukazovateľov kvality do slovenskej legislatívy týkajúcej sa laboratórneho segmentu

 

 1. Edukačné aktivity
 • v spolupráci so Slovenskou komorou iných vysokoškolských pracovníkov v zdravotníctve, odbornými spoločnosťami, hlavnými odborníkmi a mienkotvornými špecialistami rozvinúť vzdelávacie aktivity pre odbornú verejnosť a dostávať tak do povedomia lekárov v PAS aj ŠAS najnovšie diagnostické metódy a postupy a ich benefity pre pacientov, lekárov aj nákupcov zdravotnej starostlivosti. Voliť pritom formy špecializovaných regionálnych seminárov, účasti na seminároch odborných spoločností aj nemocníc či participácii na celonárodných konferenciách;
 • zorganizovať celoslovenskú konferenciu o implementácii DRG do slovenského systému financovania zdravotníctva za účasti implementujúcej organizácie – Centra pre klasifikačný systém pri ÚDZS, MZ SR, hlavných odborníkov segmentu, najväčších štátnych a súkromných laboratórií, Slovenskej komory pre iných vysokoškolských pracovníkov v zdravotníctve a ďalších zainteresovaných zložiek zameranú na objasnenie najdôležitejších aspektov systému DRG majúcich priamy vplyv na financovanie laboratórnych výkonov.

 

 1. Kongres SSKB/Labkvalita

Pravidelná aktívna participácia na najdôležitejšej odbornej akcii roka s cieľom zapájať sa do odborných akcií a presadzovať záujmy členskej základne aj na odborom fóre.

 

line